Търсене в сайта

Библиография

 

Библиография

 

на основната литература за курс „Аз и другите” – сензитивен тренинг за мениджъри

   

 1. Бърн, Е. (1996)- Игрите, които хората играят. С., Наука и зкуство

 2. Вискът, Д. (1993). Езикът на чувствата. С., Наука и изкуство

 3. Вълчев, Р.(2004). Интерактивни методи и групова работа в гражданското образование, С., Център “Отворено образование”.

 4. Голман, Д. (2000). Емоционална интелигентност. С., Кибеа

 5. Кови, Ст. (1999). Седемте навика на високо ефективните хора – действена стратегия за личностна промяна. С., Кибеа

 6. Мелибруда, Й. (1990). Аз-ти-ние. С., Наука и изкуство

 7. Методи за работа в малка група. Сборник (1995). Съст. Е.Пенчева, С., Унив.изд. “Св.Кл.Охридски”.

 8. Пийз, А. и А. Гарнър (2000). Езикът на тялото и скритият смисъл на думите. С., Сиела.

 9. Славин, Р. Педагогическа психология (2004). С., Наука и изкуство.

 10. Янкулова – Цветкова, Й. (2006). Модерни аспекти на психологията на образованието. С., Пропелер.           

 11. Харис, Т. (1991). Аз съм добър, ти си добър. С., Наука и изкуство

 12. Gallagher, J. (1994). Teaching and Learning: New Models. – Annu. Rev. Psychol, 45, 171 – 95.

 13. Newstrom, John W. and Edward E. Scannell, 1980, Games Trainers play, Experiential Learning Exercises, McGraw-Hill, Inc.

 14. Silberman, Mel, assisted by Carol Auerbach, 1990, Active Training, A handbook of Techniques, Designs, Case Examples and Tips. Lexington Books Macmillan, Inc

  Съставил:

  Митко Маринов

  31.01.2017 г.

  София